Ενημέρωση και διαβούλευση – Νέες προοπτικές

Το πρόγραμμα "New challenges-Νέες προοπτικές", χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει να προωθήσει την ανταλλαγή πληροφόρησης και καλών πρακτικών, όσον αφορά την εφαρμογή της Οδηγίας 2002/14 και την προώθηση της συμμετοχής των εκπροσώπων των εργαζομένων στις διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης στις συνθήκες που διαμορφώνονται σήμερα.

Το πρόγραμμα πραγματεύεται τις νέες προκλήσεις, που πηγάζουν από τις αλλαγές στην τεχνολογία, στην οργάνωση των επιχειρήσεων και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης με πρότυπα για το περιβάλλον, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την εξοικονόμηση ενέργειας κλπ. και βασίζεται στη συνεργασία ανάμεσα σε συνδικαλιστικούς φορείς της Ελλάδας (ΟΒΕΣ), Βουλγαρίας (PODKREPA), Ιταλίας (FAI CISL)και Γαλλίας (CFE CGC AGRO) καθώς και με τον εργοδοτικό επιστημονικό φορέα Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ.