Περιγραφή

Η OBEΣ έχει πλούσια εμπειρία στον τομέα της προώθησης της ενημέρωσης και της διαβούλευσης τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια συζητήσεων με τους συνδικαλιστές, η OBEΣ εντόπισε ότι υφίστανται σοβαρές αλλαγές ως προς τα θέματα ενημέρωσης και διαβούλευσης, κυρίως στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Συνεπώς, έχει προκύψει η ανάγκη να αποκτήσουν οι συνδικαλιστές ικανότητες, που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις νέες προκλήσεις όσον αφορά την ενημέρωση και τη διαβούλευση.

Οι παραπάνω προκλήσεις αφορούν στις τεχνολογικές αλλαγές, την οργάνωση της εργασίας, τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος και τις πρόσφατες αλλαγές της νομοθεσίας (κυρίως τον κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών). Θέματα όπως η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, η κεντρική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, η παγκόσμια βάση δεδομένων των εργαζομένων, η παρακολούθηση της καθημερινής εργασίας των εργαζομένων σε θυγατρικές εταιρείες από την μητρική εταιρεία, τα κριτήρια για το διορισμό ατόμων που είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση των ενδιάμεσων στελεχών, η παρακολούθηση προσωπικού (π.χ. οδηγών και συνοδών) σε επιχειρήσεις, που διαθέτουν στόλο φορτηγών είναι μερικές μόνο από τις αναφυόμενες προκλήσεις για ενημέρωση και διαβούλευση σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εδώ υπάρχει μεγάλη αντίφαση. Αφενός, οι προκλήσεις αυτές είναι ήδη παρούσες σε αρκετές εταιρείες και χρειάζονται ειδικές γνώσεις από την πλευρά των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εκπροσώπων των εργαζομένων για να μπορέσουν να τις αντιμετωπίσουν και να είναι σε θέση να διεξάγουν μια εις βάθος αξιολόγηση του ενδεχόμενου αντίκτυπου που μπορεί να έχουν, προκειμένου να διατυπώσουν τεκμηριωμένη γνώμη κατά τη διάρκεια διαβουλεύσεων με τη διοίκηση. Από την άλλη πλευρά, το συνδικαλιστικό κίνημα δεν έχει ακόμη αντιμετωπίσει με οργανωμένο τρόπο τέτοιου είδους θέματα.

Γενικός στόχος του έργου είναι η ενδυνάμωση και η ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπροσώπων των εργαζομένων, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν καλύτερα αυτές τις προκλήσεις για την Ενημέρωση και τη Διαβούλευση.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι:

  • Να συζητηθούν οι προκλήσεις που ανακύπτουν όσον αφορά την ενημέρωση και τη διαβούλευση, οι οποίες προκύπτουν από αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας, την τεχνολογία, τις περιβαλλοντικές πολιτικές και την προστασία των δεδομένων στις εμπλεκόμενες χώρες
  • Να εντοπιστούν προβλήματα και ορθές πρακτικές και να αντληθούν προτάσεις και συστάσεις για την αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση του δικαιώματος στην ενημέρωση και διαβούλευση
  • Ανάπτυξη μελετών περιπτώσεων και εργαλείου στο διαδίκτυο με συμβουλές, συστάσεις και μελέτες περιπτώσεων, που απευθύνονται σε εκπροσώπους των εργαζομένων
  • Να οργανωθούν μια σειρά διακρατικών και διμερών εργαστηρίων / ομάδων συζήτησης μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών σχετικά με τις νέες προκλήσεις για τη νομοθεσία και πρακτικές ενημέρωσης και διαβούλευσης στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Βουλγαρία και τη Γαλλία
  • Να διοργανωθεί μια τελική διακρατική ημερίδα στην Ελλάδα, όπου θα προβληθούν οι επιπτώσεις των αλλαγών στην τεχνολογία, τις πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος, της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για το GDPR και το εθνικό εργατικό δίκαιο.